KKID_KK6063
7-9 ýaşly çagalaryň ünsini ösdüriji meseleli kitap, rürk dilinde
120.00 m.
120.00 m.
Mukdar
-
1
+
Bu kitap çagaňyzyň üstünlik gazanmagyna we akyl taýdan özgermegine kömek eder, ýalňyşlyklaryny azaldar, işleme islegini ýokarlandyrar, okama we düşünme endiklerini gowulandyrar. Diňleme ukybyny güýçlendirer, ünsini aňsatlyk bilen bir ýere jemlemäge kömek eder. Pikir alyşmak ukyby ösdürmäge, çagaňyzyň özüne bolan ynamyny artdyrmaga kömek eder. Üstünlige bolan ynamyny we okama islegini güýçlendirer.
Meňzeş harytlar :