Ykjam akyl ösdüriji oýuny "Малыши считают"
175.00 m. 188.00 m.
175.00 m.
Mukdar
-
1
+
Çagalara sanlary öwrenmekde ilkinji ädimleri ätmäge, şeýle hem çagaňyzy gülkünç we ýakymly suratlar bilen begendirmäge kömek etjek dürli reňkli ýumuşlar! Gyzykly görnüşde 1-den 10-a çenli sanamak, sanlary ýazmak we wizual görkezmek, köp – az düşünjesi, goşmak we aýyrmak üçin ýönekeý mysallar ulanylýar. Goşmaça her bir kartoçka üçin, zerurlygyna görä olary çylşyrymlaşdyryp, hasap boýunça täze meseleler tapyp bilersiňiz. BONDIBON-yň ajaýyp mini-oýunlary bilen içgysgynç syýahat başdan geçirmeleri bilen hoşlaşyň! Reňkli we ykjam, olar kiçijik garagol üçin ýoldaş bolar. Çaganyň ünsüni, erjelligini we logikasyny ösdürmek gaty möhümdir. Bularyň hemmesini güýmenjeli oýnuň dowamynda etmek has gowudyr!
Meňzeş harytlar :