-7%
SMRT_OT019
Gepleşik elipbiýi "Meniň birinji harplygym"
199.00 m. 215.00 m.
199.00 m.
Mukdar
-
1
+

“Ilkinji elipbiýim” gürleýän harplyk – rus we iňlis elipbiýini, 1-den 10-a çenli sanlary, şeýle hem rus we iňlis dillerindäki reňkleri öwrenmek üçin sesli kagyz. Diňe gürleýän harplygy satyn almak bilen çagaňyz bilen diňe sanlary, harplary, reňkleri, sanamagy öwrenmän, eýsem şol bir wagtyň özünde onuň ýadyny, ünsliligini we erjelligini ösdürersiňiz. Gürleýän harplyk 56 söz we 5 sazly goşgulary öwrenmegi hem öz içine alar. Öwrediji harplykda çaganyň ene-atasyz okamagyna mümkinçilik berýän 11 sany gyzykly ýumuş bar. Elektron ses kagyzynyň özi çaganyň näme etmelidigini aýdyp berer, bu ýumuşy çaga ýerine ýetirip bilmese, ses harplygy oňa bu barada aýdar we indiki synanyşyklar bilen ýumuşy dogry çözmäge mümkinçilik berer. Işlemek üçin 3 AAA batareýalary talap edilýär (topluma goşulmaýar).

Meňzeş harytlar :