-17%
DRAY_4820032503630
Brend: ЗооХелс
AkaroKill Damjalar (5kg pişiklere we 10-20kg agramly itlere parazitlere garşy serişde) 2 ml
46.00 m. 55.20 m.
46.00 m.
Mukdar
-
1
+
Derman daşarky ulanmak üçin ulanylýar, guradylan, egin pyçaklary we oňurga ýerindäki itiň arassa we bitewi derisine ulanylýar. Ulanylandan soň iti 4-6 hepdäniň dowamynda gorap, parazitlere garşy işjeň hereket edýär. Arza AkaroKill, köp sanly parazitlere garşy işjeňdir: gan sorýan çybynlar; garynjalar, şol sanda gulak çybyklary; düwürtikler; bitler; çybynlar; at guşlary we beýleki mör-möjekler. Sypatlar Esasy işjeň düzümi, fipronil, ysmaz we ölüme sebäp bolýan artropod reseptorlaryny bloklaýar. Mundan başga-da, bu derman piriproksifeni öz içine alýar, hatda liçinkalar derejesinde hem parazitleri ýok edýär, bu bolsa itde parazitleriň köpelmeginden saklanmaga mümkinçilik berýär. “Cyfluthrin” - “AkaroKill” -iň üçünji düzüm bölegi, öý haýwanlaryndan möjekleri, çybynlary we beýleki uçýan mör-möjekleri ýok edýär. Derman gana diýen ýaly siňdirilmeýär, ýöne epidermisde we sebaceous bezlerinde galýar, bu derman serişdesiniň parazitlere garşy uzak möhletleýin profilaktiki täsirini ýetirmäge mümkinçilik berýär. AkaroKill itlere we pişiklere zäherli däl, dogry dozasy bilen öý haýwanynyň derisine gaharlanma we beýleki täsirleri bermeýär. Zäherlilik synpy - 3-nji, şonuň üçin önümi ulananyňyzda seresap bolmaly. Tüýkülik damjalarynda damjalar bar bolsa, derrew suw bilen ýuwuň. Damjalary ulananyňyzdan soň haýwany birnäçe sagatlap urmaň. Mundan başga-da, iki günüň dowamynda parazitleriň dörän ýerlerinde ýöremekden saklanmak we suw amallaryny ýerine ýetirmezlik has gowudyr. Doza AkaroKill damjalaryny öý haýwanyny ýalamak üçin baryp bilmeýän ýerlerine çalyň. Düzgün bolşy ýaly, öý haýwany kiçi bolsa, bu gurady. Haýwanlar uly bolsa, guýruk we egin pyçaklaryna çenli oňurga. Doza haýwanyň agramyna baglydyr: pişikler - 0,7 ml; agramy 10 kg çenli itler - 1 ml; agramy 10-20 kg bolan itler - 2 ml; agramy 20-40 kg - 4 ml; 40 kg-dan ýokary - 5,5 ml. Bir belligi aýyrmaly bolsaňyz, AkaroKill 30 minutdan soň seresaplylyk bilen aýrylýar we özi-de ýykylyp bilýär. Gulak gabyklarynda AkaroKill haýwanyň gulagyna siňdirilýär. Amaly aýda bir gezekden köp gaýtalap bilmersiňiz
Meňzeş harytlar :